بشراززمانی که قدم بر روی کره خاکی نهاد سفر و استفاده از ابزار چوبی و سنگی و ساخت آنها با اوآغاز شد.

باستان شناسی و آثار اثر آن در زندگی مردم بیژن سلطانی

بشراززمانی که قدم بر روی کره خاکی نهاد سفر و استفاده از ابزار چوبی و سنگی و ساخت آنها با اوآغاز شد.
به همین سبب است که محدوده مطالعات باستان شناسی بیشتر از زمانی است که انسان ها شروع به ساخت ابزار کردند.
این امر در حدود میلیونها سال قبل را دربردارد.اینکه درتاریخ انسان هایی بوده اند که ابزار ساز نبودند پایه علمی ندارد.
تبار آدمی از خرد تا کلان برای ساخت و در تکامل تمدن و زیرساخت های فرهنگی نقش اساسی داشته اند .
بنابراین می‌توان گفت که باستان شناسی آن شاخه از دانش انسان است که درباره انسانهای گذشته و آثار باز مانده از آنها بررسی می کند .
باستان شناسی در راه شناخت فرهنگ و تمدنهای جوامع کهن تا یک قرن اخیر گام برمی دارد .
باستان‌شناسی دانشی است که به‌وسیله آن می‌توان اطلاعات بسیاری از شواهد باستان‌شناختی را به دست آورد .»
باستان شناسان در میان آثار و بقایای انسانی که در طی هزاران سال زندگی او بر روی زمین برجای‌مانده است به جستجو می‌پردازد
تا از شیوه‌های زندگی, اعتقادات، باورها و آیین‌های مذهبی, روابط سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی انسان گذشته آگاهی یابد.
این دانش مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌ها را در برمی‌گیرد. شیوه‌های مختلف مطالعاتی که با توجه به فکر و اندیشه متفاوت باستان شناسان،
حوزه‌های گوناگونی را دربرمی گیرد همانند: تاریخ، فرهنگ، محل‌های باستانی، عوامل اقلیمی, فنون و حرفه‌ها, آیین‌ها و باورهای مذهبی, معماری و هنر،
خط و زبان. تعاریف متعددی هم که از باستان‌شناسی می‌شود ناشی از وجود همین مکاتب و اندیشه‌های متفاوت باستان شناسان از مکتب تاریخ فرهنگی گرفته تا باستان‌شناسی نوین است.

علی‌رغم همه‌ی این تفاوت‌ها، باستان‌شناسی در اصل توصیف, تبیین و درنتیجه درک گذشته توسط باستان شناسان و آگاه‌سازی دیگران از تصورات آنان از اتفاقات گذشته است
که می‌تواند گزارشی دقیق و علمی یا شرحی داستان گونه باشد.
امروزه نتیجه تحقیقات باستان شناسان در زندگی مردم آثار مثبت فراوانی گذاشته است.
بعد آموزشی و مسیر تعالی اقتصاد حومع،کاربردهای تکنولوژی ،کاربرد آن در وحدت فرهنگی و بومی- ملی،
جهانگردی و گردشگری و مدیریت منابف فرهنگی بخشهایی از این نمونه ها بشمار می روند.باستان شناسی
علاوه بر مردم مورد استفاده بسیاری از محققان و پژوهشگران سایر علوم و فنون است.باز سازی تاریخی و بیان
گفتار انسان های گذشته از کتیبه ها و نقش برجسته ها و سیر هنر انسانها از دوران ماقبل تاریخ تادوران های
اخیر بخش هایی از بازنمایی هنر گذشتگان بوسیله باستان شناسان است.

تاریخ انتشار مطلب:2020/05/01 - 15:35


تمامی حقوق این وبگاه متعلق به پایگاه خبری اندیمشک جوان می باشد :